โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

การจัดการสอบและการจัดการเรียนการสอน
19 มีนาคม 2563 169 ครั้ง

การจัดการสอบและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ ๕ (การจัดการสอบปลายภาคและการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน)
ที่มา : http://calendar.buu.ac.th/content.php?cid=5&id=31827

#โควิด19 #เราต้องรอด #มหาวิทยาลัยบูรพา #จันทบุรี 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun