โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

13 มีนาคม 2563 1,408 ครั้ง

นานา ทัศนะ กับโน้ตอุดม แต้พานิช @ม.บูรพา จันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการ “นานา ทัศนะกับโน้ต อุดม แต้พานิช” โดยเชิญ คุณโน๊ต อุดม แต้พานิช มามอบความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ โดยแฝงด้วยความรู้ แนวคิด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก ทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ และการเตรียมความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสู่อนาคต ในการนี้มี คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๗๐๐ คน


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun