โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2563 576 ครั้ง

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด  
                เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานผู้ส่งออกทุเรียน มังคุด กับ สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด โดย นายภาณุวัชร์ ไหมแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด ณ สำนักงานสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน มังคุด จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มี นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมือง ท่าช้าง ดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดร.ศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน เป็นจำนวนมาก


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด