โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

26 ธันวาคม 2562 342 ครั้ง

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรี พบปะบุคลากร

          เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง S ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ให้เกียรติร่วมประชุมเพื่อพบปะพูดคุยกับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด