โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 ธันวาคม 2562 303 ครั้ง

ดร.วศิน นำทัพจัดกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

          เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี นำคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันทำกิจกรรม ขัดล้าง ทาสี รั้วและเสารั้วตลอดแนวด้านหน้ามหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอัญมณี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีทางทะเล และเจ้าหน้าที่กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ร่วมใจดำเนินกิจกรรมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแสดงออกถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงพลังของชาว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด