โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
3 มกราคม 2563 270 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ๗๘๐ ไอเดีย ครบเครื่องเรื่องงานบ้าน
๒. การถ่ายภาพดิจิทัล : Digital Photography
๓. อร่อยเน้นๆ ตามเส้นทางรถไฟฟ้า
๔. อาณัติกามเทพ
๕. ทฤษฎีร้อยเล่มเกวียน

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun