โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
9 ธันวาคม 2562 181 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

๑. หนังสือชุดบ้านเล็ก = The little house books
๒. การหล่อพร้อมฝังในโลหะผสมทอง
๓. การหล่อสองสีพร้อมฝังในโกเมน
๔. การหล่อพร้อมฝังบนโลหะผสม ทองแดง - ดีบุก – เบริทเลียม
๕. การหล่อสองสีพร้อมฝังในพลอยเนื้ออ่อน
๖. ทิศทางการไหลของน้ำ และปริมาณตะกอนแขวนลอย ต่อความหลากหลายของปะการังบริเวณหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
๗. การประเมินการแพร่กระจายของตะกอนแขวนลอยในอ่าวคุ้งกระเบน ด้วยข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
๘. The Molluscs of the Southern Gulf of Thailand
๙. การแพร่กระจายของหอยทะเล บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
๑๐. คู่มือเลี้ยงเเละดูเเลปลาทะเลสวยงาม MARINE AQUARIUM TIPS สรรค์สร้างความประทับใจของโลกใต้ทะเล

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun