โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไข ๖/๑๒/๖๒)
2 ธันวาคม 2562 216 ครั้ง

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แก้ไข ๖/๑๒/๖๒)

ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  แก้ไขวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หรือตรวจสอบได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินิสิต

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. ๑๖๑๐

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun