โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
29 พฤศจิกายน 2562 856 ครั้ง

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS '63 มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว วิทย์-ศิลป์ กับ 5 สาขาวิชารายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละคณะและสาขา
ติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครได้ทาง หน่วยรับเข้าศึกษา
ข้อมูลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เพจมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

#คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ #มอบูจันท์ #BUUCHAN #TCAS63

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสิรวิชญ์ มุสิกพงศ์ โทร. 2041

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun