โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
27 พฤศจิกายน 2562 252 ครั้ง

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

     งานกิจการนิสิต ประกาศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและส่งใบสมัคร ได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดดังแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun