โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 พฤศจิกายน 2562 196 ครั้ง

ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง รับเกียรติเป็นวิทยากร หัวข้อ เทคโนโลยีวัสดุฯ

          เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี อาจารย์ประจำคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้หัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ระดับพื้นฐาน (Material Technology for Automotive Part Productions – Basic Level)” ให้กับ บุคลากร บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์คัมปะนีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง จัดโดย ศว. พว. ร่วมกับ สมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย (TTA) สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย (TCMA) และเครือข่ายเชี่ยวชาญการชุบโลหะไฟฟ้า (TEPNET) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun