โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการตลาดฯ
14 พฤศจิกายน 2562 565 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการตลาดฯ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
     ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
     ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๙-๒๕๔๘ วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website http:// www.chanthaburi.buu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร คลิก
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย คลิก 


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสวรรยา สีหะวงศ์ โทร.๑๑๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun