โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 ตุลาคม 2562 178 ครั้ง

SHARING DAY ถ่ายทอดประสบการณ์ จากพี่สู่น้อง

          เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวลัย เกวะละ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนิสิตสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้ง ๔ ชั้นปี ในกิจกรรม SHARING DAY การถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษาจากพี่สู่น้อง พร้อมการบรรยายพิเศษ "ภาษาอังกฤษกับงานด้านบริหารธุรกิจ" การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานิสิตอย่างมีทิศทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อการบูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun