โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
5 พฤศจิกายน 2562 110 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
๑. สาหร่ายวิทยา Phycology
๒. ตราบฟ้าดินมลาย
๓. สาหร่ายน้ำจืดในประเทศไทย
๔. การเตรียมสภาพไบโอฟล็อกเพื่อใช้บำบัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบไร้ดินกลางแจ้ง
๕. ผลผลิตโรติเฟอร์น้ำเค็ม Brachionus sp. ที่เพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะห้องปฏิบัติการ
๖. คุณค่าทางอาหารของโรติเฟอร์ (Bracfonus rotundiformis) ที่เลี้ยงด้วย Nannochloropsis oculate,Isochrysis galbana และ Tetraselmis suecica ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
๗. คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน
๘. การเลี้ยงโรติเฟอร์น้ำเค็มด้วยสาหร่ายชนิดเดียวและผสมภายใต้สภาวะธรรมชาติ
๙. The Molluscs of the Southern Gulf of Thailand
๑๐. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อปัจจัยในการตัดสินใจมาท่องเที่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราด


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun