โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)
31 ตุลาคม 2562 138 ครั้ง

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ปริญญาตรี ๒๕๖๒ (รอบ ๒)

         งานกิจการนิสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ติดต่อรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รายละเอียดดังแนบ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิต โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๑๗๐๙


ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun