โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
4 ตุลาคม 2562 67 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. อัพยอดขายเพิ่มยอดไลด์ใน 21 วัน
๒. คู่มือนักลงทุนหุ้นคุณค่า : The Value Investors
๓. แคลคูลัส ๑ 
๔. I Speak English พูดอังกฤษเป๊ะปังฝรั่งกด LIKE
๕. แต่งงานกี่ครั้งก็ยังเป็นเธอ
รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun