โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 สิงหาคม 2562 143 ครั้ง

โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศจากWeb OPAC ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ L ๓๐๔ A และ L ๓๐๔ B อาคารเรียนรวม ให้กับนิสิต ชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จำนวน ๒๐๓ คน แบ่งเป็น ๒ รอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นิสิต อย่างเป็นกันเอง
        ทั้งนี้สืบเนื่องจาก ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมความรู้ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ การสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC จึงมีบทบาทสำคัญ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสามารถยืมต่อผ่าน Web OPAC ได้ด้วยตนเองซึ่งสะดวกและรวดเร็ว ห้องสมุดจึงจัดโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Web OPAC เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใช้รู้จักทรัพยากรสารสนเทศการบริการของห้องสมุด ตลอดจนรู้วิธีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุด และสามารถใช้เครื่องมือในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จัดให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun