โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 สิงหาคม 2562 70 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยต่างๆ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การอบรมเชิงปฎิบัติการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสมาคม ชมรม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จากจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า ๑๐๐ คน และได้รับเกียรติจาก นายเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะผู้จัดมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการวางแผนพัฒนาการผลิตสัตว์น้ำในภาคตะวันออกด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในลำดับต่อไป


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun