โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
10 กันยายน 2562 63 ครั้ง

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. The Alibaba Model จากธุรกิจรากหญ้า ปั้นคนธรรมดาให้ก้องโลก
๒. กลยุทธ์ Logistics รุก-รับ AEC และการค้าชายแดน
๓. เศษส่วนและทศนิยม : ชุด เก่งคณิตด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
๔. การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ
๕. สะดุดรักคุณแม่จำเป็น
 
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun