โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
3 กันยายน 2562 66 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๑. แพลงก์ตอนพืช
๒. การเพาะเลี้ยงหอย
๓. คู่มืออันดามัน : หอยทะเลไทย
๔. ดีเอ็นเอเทคโนโลยี
๕. การเตรียมสภาพไบโอฟล็อกเพื่อใช้บำบัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแบบไร้ดิน
๖. ชีวเคมีทางการแพทย์
๗. ผลของสารสีที่สกัดจากดอกดาวเรืองในอาหารสำเร็จรูปต่อความเข้มสีของกุ้ง
๘. การแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ำ บริเวณคลองโตนดและแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๙. การวิเคราะห์ชนิดของขยะพลาสติกหน้าดินบริเวณปากแม่น้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
๑๐. มีนวิทยา
 
รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun