โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ รับรางวัลโครงการพัฒนาจังหวัดฯ
29 สิงหาคม 2562 315 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ รับรางวัลโครงการพัฒนาจังหวัดฯ

          มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะอัญมณี ได้รับรางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้โครงการ “พัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          โดยมีอาจารย์คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีได้รับรางวัล ๓ ท่าน คือ ดร.สุรินทร์ อินทะยศ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผลงานวิจัย จากผลงาน“การประเมินศักยภาพในการยกระดับจังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก" และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากผลงาน "การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบเหลี่ยมเจียระไนพลอยและการเจียระไนพลอยขั้นสูงสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs", ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทผลงานวิจัย จากผลงาน"การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ:ชุดคลื่นจันหมายเลข ๑" และ ดร.นันทรัตน์ บุนนาค ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานวิจัยนวัตกรรม จากผลงาน "การพัฒนาฐานข้อมูลพลอยสีในจันทบุรีเพื่อส่งเสริมการขาย"
          ทั้งนี้พิธีมอบรางวัล จะจัดขึ้นในงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี (International Gems and Jewelry Festival 2019) ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดจันทบุรี


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun