โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 สิงหาคม 2562 256 ครั้ง

รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ พบปะพูดคุยกับ บุคลากร ม.บูรพา จันทบุรี

          เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เดินทางมาร่วมพบปะพูดคุยกับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้อง S ๕๐๙ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เข้าร่วมพบปะพูดคุย และรับฟังนโยบายในการนำไปใช้เป็นแนวทางบริหารหน่วยงานต่อไป


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun