โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

21 สิงหาคม 2562 130 ครั้ง

ม.บูรพา จันทบุรี จัดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ”

          เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะอัญมณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดงาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประทานกล่าวเปิดงาน โดยมี นางสาวเมธินี จามกระโทก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ เดินชมงานวิชาการตามจุดต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้น้องๆ ได้ออกมาแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็น การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รองศาสตราจารย์พิมทอง ทองนพคุณ ให้เกียรติร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนำประธานเดินชมกิจกรรมภายในงานด้วย


ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun