โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

23 สิงหาคม 2562 362 ครั้ง

พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

          องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประถม ใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี นำโดย ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล รองศาสตราจารย์พิมพ์ทอง ทองนพคุณ คณบดีคณะอัญมณี ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตใหม่ได้ระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

ผู้ส่งใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun