โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
13 สิงหาคม 2562 83 ครั้ง

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐ อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. แพลงก์ตอนพืช
๒. อัตราการตกตะกอนบริเวณหาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีในฤดูร้อนและฤดูฝน
๓. อนุภาคตะกอนดินก่อนและหลังการติดตั้งโป๊ะเชือก นอกชายฝั่งหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง
๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
๕. ตราบฟ้าดินมลาย
๖. อนุภาคดินตะกอนบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด ในช่วงฤดูแล้งปีพ.ศ. 2557
๗. ระบบบริหารจัดการสวนพริกไทย
๘. การบริหารการเงินระหว่างประเทศ (2558)
๙. การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
๑๐. ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun