โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 สิงหาคม 2562 157 ครั้ง

ดร.วศิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chuxiong Normal University

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Chuxiong Normal University นำโดย Mr. Wang Xueliang คณบดีคณะภูมิศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (School of Geographical science and Tourism Management) โดยทาง Chuxiong Normal University ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา เดินทางมาศึกษาดูงานและนำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนภาษาและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและการศึกษา

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.๑๗๑๑

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun