โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2 สิงหาคม 2562 301 ครั้ง

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานกิจการนิสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒
        ๑. ทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี) (รายละเอียดดังแนบ)
        ๒. ทุนส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี)ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun