โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

25 กรกฎาคม 2562 65 ครั้ง

คณาจารย์ วข.จันทบุรี คว้ารางวัลในงาน “BUU Researcher Day 2019”

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เดินทางเข้ารับรางวัลในงาน “BUU Researcher Day 2019” ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง อาจารย์ประจำคณะอัญมณี ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจำนวนสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกสูงที่สุด ทั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun