โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4 กรกฎาคม 2562 176 ครั้ง

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี สร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บริหาร และบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ชมแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ รักษาการแทน ผู้อำนวนการส่วนพัฒนาความยั่งยืน ผู่ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจเดือน สีละมาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ และคณะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในการนี้ยังได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วย

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun