โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่
9 กรกฎาคม 2562 188 ครั้ง

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun