โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒
8 กรกฎาคม 2562 51 ครั้ง

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป วันที่ 8-19 ก.ค.2562 ระบบเปิดวันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 9-19 ก.ค.2562 ระบบ เปิดวันที่ 9 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่ 2 วันที่ 10-19 ก.ค.2562 ระบบ เปิดวันที่ 10 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.
 ชั้นปีที่ 1 วันที่ 18-19 ก.ค.2562 ระบบ เปิดวันที่ 18 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.(นิสิตรหัส62)
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี
 วันที่ 8-19 ก.ค.2562 ระบบ เปิดวันที่ 8 ก.ค.2562 เวลา 08.30 น.


นิสิตและอาจารย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบงานทะเบียนฯ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณนภชนก ไหมทอง โทร. ๑๖๑๐

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun