โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

19 มิถุนายน 2562 66 ครั้ง

ทีมนักวิจัย “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” มอบ โปสเตอร์ให้ความรู้ “ธนาคารปูม้า”

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ผู้จัดทำโปสเตอร์ “ธนาคารปูม้า” และมอบ ให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมโครงการวิจัย “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” โดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งทุนที่ได้รับมานั้น ลงพื้นที่เพื่อขยายผลการจัดตั้งธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด จังหวัดตราด
          โปสเตอร์มีทั้งหมด ๔ สาระความรู้ ได้แก่ ๑) รูปแบบการจัดตั้งธนาคารปูม้า ๒) ประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารปูม้า ๓) การใช้ประโยชน์จากปูม้าในส่วนต่างๆ และ ๔) วงจรชีวิตปูม้า เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนในพื้นที่ วัด และ สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังจัดบรรยายให้ชุมชนได้มาร่วมรับฟัง ตอบคำถามและ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์หลังจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
         ในการนี้ คณะผู้วิจัยเห็นความกระตือรือล้น ตั้งใจ ทำธนาคารปูม้าที่ตราด ความเหนื่อย ของทีมวิจัย ก็ทุเลาลงไปมาก “มันวิเศษมากๆค่ะ ที่ได้นำความรู้ที่มีมาบูรณาการร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล กล่าว

เอกสารแนบ

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun