โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
25 มิถุนายน 2562 255 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุทิน ไชยฤกษ์ โทร.๑๗๐๙

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun