โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

18 มิถุนายน 2562 69 ครั้ง

สำรวจข้อมูลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแนวหญ้าทะเลเทียม

          เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลี ไพบูลย์กิจกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมวิจัยในโครงการ "การพัฒนารูปแบบหญ้าทะเลเทียมเพื่อการอนุรักษ์ชายฝั่ง ต.ไม้รูด จ.ตราด โดยชุมชนประมงไม้รูดได้ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [กฟผ.]  ออกเก็บข้อมูลผลการวางแนวหญ้าทะเลเทียมที่ตราด เก็บภาพใต้น้ำที่มีสัตว์น้ำมาอยู่อาศัย แม้ว่าน้ำจะเริ่มขุ่น แต่ก็มองเห็นปลาตามแนวหญ้า
          “ไม่ง่ายนักในการทำงานกลางทะเลฤดูฝน แต่ทีมวิจัยสู้ไม่ถอยค่ะ ทั้ง ฝน คลื่น และลม #วันนี้เบาะๆ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ร่วมกัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล กล่าว

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun