โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
11 มิถุนายน 2562 82 ครั้ง

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตารางสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  3 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังแนบ


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณปรียาภรณ์ ขุนจิต โทร.1611

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun