โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖
10 มิถุนายน 2562 189 ครั้ง

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ รอบ ๖

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รอบ 6

1. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 11 - 27 มิ.ย. 2562 
2. สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 ก.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี เวลา 09.00 - 12.00 น.
3. รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ค. 2562
สมัครผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่่ 
อ่านระเบียบการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทร. 039-310000 ต่อ 1609-11


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun