โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
28 พฤษภาคม 2562 94 ครั้ง

TCAS รอบ ๕ รับสมัคร วันที่ ๓๐ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

TCAS รอบ 5 

1. รับสม้ครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2562
2. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิ.ย. 2562
3. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิ.ย. 2562
4. รายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา วันที่ 27 มิ.ย. 2562

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ ๓

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก ๑๒ จังหวัด ครั้งที่ ๒

โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒


ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสุนิสารัตน์ สานนท์ โทร. 1609

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun