โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

29 เมษายน 2562 58 ครั้ง

โครงการ ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

          คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล รหัสวิชา ๘๓๔๓๑๓ ๘๓๔๓๑๓๕๙ และ ๘๓๗๕๔๒๖๑ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บาง เดชะ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และหมู่บ้านดงบัง ศูนย์ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพืชสมุนไพร ขั้นตอนการผลิต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ พร้อมทั้งได้รับมุมมองหรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านสมุนไพรจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังประสบการณ์การทำงานด้านสมุนไพรกับแพทย์แผนไทยผู้มีความเชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนิสิต นักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนโลยีทางทะเลเข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๑๐ คน

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun