โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
3 พฤษภาคม 2562 126 ครั้ง

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ผมจะสอนให้คุณรวย ( I WILL TEACH YOU TO BE RICH )
๒. การบัญชีการเงิน
๓. ตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซต (LOGIC AND SET THEIRY)
๔. ปาฏิหาริย์รักข้ามขอบฟ้า
๕. ทัณฑ์จันทรา
รายละเอียดดังแนบ

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร. ๔๐๑๑