โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครอาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
25 เมษายน 2562 659 ครั้ง

รับสมัครอาจารย์ ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
          ด้วยคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานการศึกษา คณะอัญมณี จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ
          ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๐๑ วุฒิปริญญาโท ด้านการออกแบบเครื่องประดับหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายนม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันและเวลาทำการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ห้อง S ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๑ หรือ ๑๑๑๔
รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร คลิก
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย คลิก
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ BUU-GET คลิก

ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณสวรรยา สีหะวงศ์ โทร.๑๑๑๑