โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

8 กรกฎาคม 2567 91 ครั้ง

พิธีลงนาม MOA ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ กับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

          วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม S606 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ นายวิทวัส พันธุมจินดา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ลงนามในพิธี 
          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์  และเพื่อการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาอาจารย์ นิสิตและบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการเรียนการสอน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ การจัดแหล่งเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 

ผู้ส่งข้อมูล : ผศ.ดร.อุไรวรรณ บัวตูม โทร.2070
ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด