โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ
5 กรกฎาคม 2567 860 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 297-2548 จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
    
วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านภาษาอังกฤษ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม
—> ประกาศรับสมัครงาน 
—> ใบสมัคร

     หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 039-310000 ต่อ 1114
ในวันและเวลาทำการ

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong

ข่าวสาร ล่าสุด