โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์
5 กรกฎาคม 2567 1,925 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ด้านโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 91300 จำนวน 1 อัตรา  ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หรือสาขาการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่มสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
     ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม
—> ประกาศรับสมัครงาน
—> ใบสมัคร

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 039-310000 ต่อ 1114  ในวันและเวลาทำการ

 

ผู้ประกาศข่าว : Sawanya Seehawong

ข่าวสาร ล่าสุด