โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS4 : Direct Admission)
21 มิถุนายน 2567 563 ครั้ง

เปิดจองหอพัก ภาคต้น ปี 2567 สำหรับนิสิตปี 1 (TCAS4 : Direct Admission)

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี กำหนดเปิดจองหอพัก ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 สำหรับนิสิตชั้นปี 1 (รหัสินิสิต 67) TCAS 4 : Direct Admission
โดยเปิดสมัคร 2 ช่องทาง ดังนี้

1.กรณีนิสิตต้องการพักห้องละ 4 คน
จองหอพัก พร้อมชำระเงินผ่านระบบรายงานตัวนิสิต ออนไลน์ smartreg.buu.ac.th
-จองหอพัก วันที่ 24 มิถุนายน 2567
-ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567

2.กรณีนิสิตต้องการพักห้องละ 2 คน หรือ 3 คน
จองหอพักผ่านแบบฟอร์มจองหอพัก https://bit.ly/จองหอพักภาคต้น2567ปี1TCAS4 ( คลิกไม่จองหอพัก ในระบบรายงานตัวนิสิตออนไลน์ )
-จองหอพัก วันที่ 23-24 มิถุนายน 2567 
-ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าพักฯ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

yesปี 1 TCAS รอบ 4 กำหนดรายงานตัวเข้าหอพัก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานหอพักนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร.039-310000 ต่อ  1720

ช่องทางการติดต่อ : หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ผู้ส่งข่าวประกาศ : นางสาวอรวรรณ ขุนจิต 

ผู้ประกาศข่าว : Arawan Khunjit

ข่าวสาร ล่าสุด