โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

3 พฤษภาคม 2567 560 ครั้ง

คณะเทคโนโลยีทางทะเล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไซต์

          เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้จัดบริการวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไซต์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสถิติด้วยโปรแกรม R โดยมีวิทยากรได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลี ไพบูลย์กิจกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึง ผู้ประกอบการ และนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี เนื้อหาการบรรยายประกอบด้วย
1) แนะนำการใช้โปรแกรม R และ RStudio
2) การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม R
3) การนำเสนอข้อมูลด้วย visualization  
4) การวิเคราะห์สถิติด้วย T-Test, ANOVA, Chi-square test
และ 5) ปฏิบัติการจริงโดยนำข้อมูลจากผู้ร่วมอบรมมาวิเคราะห์ด้วยตนเอง

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด