โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2 เมษายน 2567 575 ครั้ง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมช่างทองไทย

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี กับ สมาคมช่างทองไทย โดย นายมงคล มณีสินธพ นายกสมาคมช่างทองไทย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกัน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทรัตน์ บุนนาค ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอัญมณี และนายศิริ สาระพางค์ เลขาธิการสมาคมช่างทองไทย 
ร่วมลงนามเป็นพยาน ณ ห้องประชุม S606 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี การลงนามบันทึกความเข้าใจกันในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนหน้าที่ความร่วมมือ และบทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งในการสนับสนุน ความรู้ ข่าวสาร และบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านช่างฝีมือ การสนับสนุนการร่วมกำหนดนโยบายและพัฒนาศักยภาพช่างฝีมือให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนกำหนดแนวทางอนุรักษ์สืบสานงานช่างในด้านอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ร่วมพัฒนาหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ในแผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ  และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรช่างฝีมือ เพื่อให้ได้รับความรู้และเข้าร่วมโครงการตามที่ได้ร่วมมือกัน ในการนี้จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สมาคมช่างทองไทย” ขึ้น เพื่อให้เกิดการลงนามบันทึกความเข้าใจที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันจากทั้งสองฝ่ายและทำการลงลายมือชื่อและตราประทับไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน ในการนี้มีคณาจารย์จากคณะอัญมณีและคณะกรรมการจากสมาคมช่างทองไทยเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109
 

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun

ข่าวสาร ล่าสุด