โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดขยายเวลาการคืนหนังสือ
29 มีนาคม 2567 558 ครั้ง

ห้องสมุดขยายเวลาการคืนหนังสือ

ห้องสมุดขยายเวลาการคืนหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณอภิเชษฐ์ ทองสุพรรณ์ โทร 4009

ผู้ประกาศข่าว : Apiches Thongsupun