โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 กุมภาพันธ์ 2567 550 ครั้ง

BURAPHA Chanthaburi Swimming Cup ครั้งที่ ๒

          ชมรมว่ายน้ำบูรพาจันทบุรี จัดการแข่งขันว่ายน้ำแบบรับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย Burapha Chanthaburi Swimming Cup ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สระ    ว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอุกฤษฏ์ จรูญชัย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ดร.สราวุธ ศิริวงศ์ รองประธานชมรมฯ  กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เยาวชนได้มีทักษะด้านการว่ายน้ำ ลดภาวะการจมน้ำจนเสียชีวิตของเยาวชน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้สามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน โดยมีนักกีฬาเยาชนอายุระหว่าง ๗-๑๘ ปี เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๓๐๐ คน จากชมรม สมาคม โรงเรียน จากทั่วประเทศ


ผู้จัดทำใบบอกข่าว : คุณรัติภูมิ สีหะวงศ์ โทร.1711
ผู้ตรวจใบบอกข่าว : ผอ.พัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา โทร.1109

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun