โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

28 มีนาคม 2562 270 ครั้ง

หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ “Giving Blood Saves Lives”

          เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ “Giving Blood Saves Lives 2th, 2018” ณ ห้องประชุมประถม ใจจิตร และบริเวณโถงชั้น ๑ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสร่วมทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม การจัดโครงการครั้งนี้ มีบุคลากร และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น ๗๒ ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น ๓๒,๔๐๐ ซีซี บริจาคดวงตา ๑๓ ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน ๑๓ ราย และบริจาคร่างกาย ๑ ราย

ผู้ประกาศข่าว : Aree Kotanun