โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
8 กุมภาพันธ์ 2567 558 ครั้ง

10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแจ้งรายชื่อ 10 อันดับ หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567


รายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาการแสดงออกของเปปไทด์ต้านจุลชีพชนิดครัสติน ในเม็ดเลือดกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)ที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมโปรไบโอติกรูปแบบที่แตกต่างกัน
2. การศึกษาลักษณะพยาธิสภาพตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เป็นโรคตับถูกทำลายอย่างเฉียบพลัน (AHPNS) หรืออาการตายด่วน (EMS)
3. ผลของแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ต่อการเพิ่มสีในปลาการ์ตูนแดง (Premnas biaculeatus Bloch, 1790)
4. การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากกุ้งตายด่วน
5. ความชุกชุมของโรคบนปะการังโขดบริเวณแนวปะการัง เกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
6. ความหลากหลายของปะการังวัยอ่อนบริเวณแนวปะการังจังหวัด
7. การศึกษาชนิดและการเผยแพร่กระจาย ของปะการังเห็ดบริเวณแนวปะการังจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี
8. ผลของแครอทในอาหารที่มีผลต่อความเข้มสีของปลาการ์ตูนมะเขือเทศ Amphiprion Frenatus  
9. การตรวจหาเชื้อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) และ vibrio parahaemolyticus ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม
10. หลักการพื้นฐานของ MRI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร.039-310000 ต่อ  4009-11
ผู้ส่งข่าวประกาศ : คุณเกษสุนีย์ จันทวี โทร 4011

ผู้ประกาศข่าว : ketsunee chantawee

ข่าวสาร ล่าสุด